دارالترجمه رسمی در اردبیل- Official Translation Bureau in Ardabil City

با توجه به اینکه مترجم رسمی در اردبیل وجود ندارد؛ مدارک خود را تحویل دلال ها در اردبیل نفرمایید.

تماس بگیرید راهنمایی نماییم.

09143321675 & 09143321864 & 04133348001 & 04133352170

احوال شخصیه

گواهی ولادت

ترجمه گواهی ولادت با مهر پزشک مربوطه و تأیید سازمان نظام پزشکی قابل تأیید است.

گواهینامه رانندگی بین المللی

تأیید ترجمه و برابر اصل کپی گواهینامه که توسط مترجم رسمی انجام گردیده از نظر این اداره کل بلا مانع می باشد.

کارت پایان خدمت

ترجمه کارت پایان خدمت و معافیت همراه با اصل قابل تأیید می باشد و با دقت نظر کارشناسان و محترم تأیید اسناد و مدارک عکس کارت ارزش قانونی جهت ترجمه و تأیید ندارد.

وصیت نامه

ترجمه وصیتنامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تأیید می باشد و چنانچه وصی فوت نموده باشد، تنفیذ وصیتنامه در دادگاه به ضمیمه ترجمه جهت استناد الزامی است. لازم به ذکر است اقلیتهای مذهبی از این قاعده مستثنی می باشد.

گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه گواهی سوء پیشینه طبق اعلام پلیس بین الملل تا سه ماه پس از تاریخ صدور قابل تأیید می باشد و سندی که تاریخ آن گذشته قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.

رونوشت سند طلاق

ترجمه رونوشت طلاق در صورتیکه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفتر خانه باشد قابل تأیید است.

مدرک جنبی: شناسنامه یکی از طرفین(درصورت نیاز به تائید وزارت امور خارجه)

سند طلاق

ترجمه سند طلاق در صورتیکه خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفتر خانه قابل تأیید می باشد.

مدرک جنبی: شناسنامه یکی از طرفین (درصورت نیاز به تائید وزارت امور خارجه

سند ازدواج

ترجمه سند ازدواج در صورتیکه خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفتر خانه باشد قابل تأیید می باشد، ضمناً ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نمی باشد.

گواهی تجرد

ترجمه گواهی تجرد در صورتیکه توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه بر اساس استعلام اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امورد خارجه صادر شده باشد قابل تأیید می باشد.

خلاصه فوت

ترجمه خلاصه فوت همراه با اصل ممهور به مهر ثبت احوال قابل تأیید می باشد. کلیه گواهینامه های صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر سازمان قابل ترجمه و تأیید می باشد.

رونوشت سند ازدواج

ترجمه رونوشت ازدواج در صورتیکه از دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفتر خانه باشد قابل تأیید است.

گواهینامه رانندگی

ترجمه گواهینامه رانندگی همراه با اصل قابل می باشد و عکس گواهینامه ارزش قانونی جهت ترجمه و تأیید ندارد.

شناسنامه

ترجمه شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم خوردگی و ممهور بودن به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تأیید می باشد. در صورتی که صاحب شناسنامه بالاتر از ۱۵ سال باشد، شناسنامه حتمأ باید عکس دار باشد.طبق بخشنامه شماره ۲۲/۳۲۸۷ مورخه ۷۳/۶/۲۰ سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه های سابق فاقد اعتبار بوده و چنانچه کسی موفق به تعویض شناسنامه خود نشده باشد ترجمه آن قابل تایید نمی باشد، مگر اینکه صاحب سند فوت نموده و تاریخ فوت در شناسنامه قید شده باشد.

اسناد

سندمالکیت وسیله نقلیه

ترجمه سند مالکیت کلیه وسایل نقلیه موتوری بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مرکز شماره گذاری) قابل تأیید می باشد.

ارزیابی املاک

ترجمه برگه ارزیابی از املاک و مستغلات در صورتیکه توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده باشد و به تائید کانون کارشناسان رسیده باشد، قابل تأیید است.

مدرک جنبی: سند ملک مورد ارزیابی

احکام و کلیه اوراق قضایی و مدارک ارسالی

تأیید ترجمه کلیه مدارکی که از دادگاهها، دادسراها، آگاهی، نیروی انتظامی و ادارات دولتی صادر می گردد بلامانع می باشد.

اظهارنامه و دادخواست

ترجمه اظهار نامه و دادخواست به دلیل اینکه در مراحل اولیه تشکیل پرونده می باشد قابل تأیید نیست.

احکام

ترجمه وصیتنامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تأیید می ترجمه احکام دادگاههای عمومی انقلاب و صورتجلسه های دادگاه و گواهیهای صادره از دادگاهها با مهر بلامانع بودن ترجمه توسط شعبه توسط صادر کننده حکم قابل تأیید می باشد به استثناء احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاههای عمومی و احکام حجر و قیم نامه که توسط دایره سرپرستی صادر می شود.

استشهادیه

ترجمه استشهادیه قابل تأیید رسمی نمی باشد مگر در دو مورد ذیل:

الف» استشهادیه اعلام آدرس مسکونی: ترجمه استشهادیه اعلام آدرس محل سکونت با تأیید نیروی انتظامی منطقه مربوطه قابل تأیید می باشد.

ب» استشهادیه به افراد تحت تکفل: ترجمه استشهادیه افراد تحت تکفل در مورد هموطنانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بعهده دارند قابل تأیید می باشد. لازم به ذکر است افراد تحت تکفل شامل: پدر، مادر و خواهر تا زمان تجرد و برادر تا رسیدن به سن قانونی می باشد که ارائه شناسنامه تمام افراد تحت کفالت جهت تأیید استشهادیه الزامی می باشد.

اقرارنامه

ترجمه اقرارنامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تأیید می باشد.

تفویض وکالت و سایر نقل و انتقالات

ترجمه تفویض وکالت و سایر نقل و انتقالات در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تأیید می باشد. لازم به ذکر است در مورد تأیید ترجمه تفویض وکالت ارائه وکالتنامه های قبل جهت استناد و رویت الزامی می باشد.

تعهدنامه

ترجمه تعهدنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تأیید می باشد.

وکالتنامه

ترجمه وکالتنامه در صورتی قابل تأیید است که در دفاتر اسناد رسمی و در سر برگ محضر تهیه و ممهور به مهر و امضاء سردفتر بوده و موضوع آن مربوط به موردی در خارج از کشور باشد که بطور خاص حوزه نفوذ وکالت در آن کشور خاص قید شده باشد.

چنانچه مورد وکالت حضانت و سرپرستی فرزند صغیر علی الخصوص فرزندان اناث باشد اگر والدین متارکه کرده باشد ارائه سند طلاق و در غیر اینصورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار جهت تنظیم صورت جلسه الزامی است.

مدرک جنبی: شناسنامه موکل – نامه محضر تنظیم کننده در بقاء وکالت

سندمالکیت

ترجمه سند مالکیت در صورتیکه خوانا و بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقالات باشد قابل تأیید بوده ضمناً اسناد مالکیتی که در تاریخ ترجمه در دادگاههای عمومی و انقلاب جهت آزادی متهمی به وثیقه گذاشته شده باشد قابل تأیید نمی باشد.

اجاره نامه

ترجمه اجاره نامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر، که در مدت زمان اعتبار آن باشد، قابل تأیید است، البته اجاره نامه های اماکن تجاری به شرط قید واگذاری حق کسب و پیشه (سرقفلی) مستثنی از شرط مدت اعتبار می باشند. اجاره نامه هایی که در آژانسهای مسکن تهیه می شوند فاقد اعتبار قانونی بوده ترجمه آنها قابل تأیید نمی باشد.

استعلام ثبت اسناد

ترجمه استعلام ثبت استناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تأیید می باشد.

مدرک جنبی: سند مالکیت مورد استعلام

احکام طلاق

ترجمه احکام طلاق یا قرار عدم امکان سازش که منجر به جدایی نگردیده باشد قابل تأیید نیست و چنانچه ذینفع اظهار به جدایی نماید ارائه سندطلاق یا شناسنامه که در آن واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد جهت استناد سند ترجمه الزامی می باشد.

بیع نامه

ترجمه بیع نامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تأیید می باشد و بیع نامه هایی که در آژانس های مسکن تهیه می شوند فاقد اعتبار قانونی بوده و ترجمه آنها قابل تأیید نمی باشد.

اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

ترجمه مدارک صادره در خارج از کشور اعم از سندازدواج، گواهینامه، مدارک تحصیلی، پزشکی، وکالتنامه، احکام دادگاهها و… ضمن تأیید سفارت ایران در کشور متبوع و سپس تأیید مهر کنسولی ایران توسط امور خارجه، قابل تأیید می باشد.

مدارک تحصیلی

تعیین رتبه دانشگاه

ترجمه گواهی قبولی در کنکور سراسری با مهر سازمان سنجش اداره کل امور دانشجویان داخل و وزارت علوم قابل تأیید می باشد. (لازم به ذکر است گواهیهای فوق در سر برگ سازمان سنجش صادر می گردد.)

سر فصل دروس

ترجمه سرفصل دروس با مهر شورای عالی برنامه ریزی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت علوم قابل تأیید است.

کارت نظام مهندسان

ترجمه کارت نظام مهندسی با امضاء رئیس سازمان مهندسی و ارائه مدرک تحصیلی جهت استناد قابل تأیید می باشد.

کارت نظام پزشکی

ترجمه کارت نظام پزشکی با امضاء رئیس سازمان نظام پزشکی و ارائه مدرک تحصیلی جهت استناد قابل تأیید می باشد.

گواهی های صادره از حوزه علمیه

ترجمه کلیه مدارک صادره از حوزه های علمیه قابل تأیید می باشد.

ارزشنامه های تحصیلی

تأیید ترجمه کلیه مدارکی که از دادگاهها، دادسراها، آگاهی، نیروی انتظامی و ادارات دولتی صادر میترجمه ارزشنامه های تحصیلی (ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور توسط وزارت علوم یا وزارت بهداشت) با مهر بلامانع بودن ترجمه توسط وزارتخانه مربوطه قابل تأیید می باشد.

لازم به ذکر است در صورت ارزشنامه تحصیلی بدون مهر بلامانع بودن ترجمه صاحب سند می تواند اصل سند صادر شده در خارج از کشور را به تأیید وزارت امور خارجه رسانده و سپس توسط مترجم رسمی به فارسی برگردان نموده و بعد از آن زبان مورد نیاز خود ترجمه نماید.

مدارک و دانشنامه های معادل

ترجمه کلیه دانشنامه های معادل سازمان امور استخدامی ممهور به مهر سازمان قابل تأیید می باشد.

مدارک و ریزنمرات و گواهی های صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی

ترجمه کلیه مدارک صادره از طرف این مؤسسات در صورتیکه زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری باشند با مهر و امضاءهای مجاز قابل تأیید می باشند.

گواهی های کار اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی

ترجمه استشهادیه قابل تأیید رسمی نمی باشد مگر در دو مورد ذیل ترجمه گواهی های کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد با مهر و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل تأیید می باشد.

کارت دانشجویی

ترجمه کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل تأیید نمی باشد.

مدارک و ریزنمرات و گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ریزنمرات فارغ التحصیلان صادره از واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر ایران با تأیید سازمان مرکزی واقع در تهران با مهر و امضاءهای معرفی شده سازمان قابل تأیید می باشد.

لازم به ذکر است تأیید ترجمه مدارک دانشگاه آزاد اسلامی استناد به آخرین بخشنامه این سازمان می باشد.

مدارک و ریزنمرات و گواهی های صادره از وزارت بهداشت

ترجمه دانشنامه های مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ریزنمرات و فارغ التحصیلان، مدارک پزشکی دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با امضاهای معرفی شده که نمونه آن در پایان ضمیمه می باشد قابل تأیید است.

مدارک و ریزنمرات و گواهیهای صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و ریزنمرات فارغ التحصیلان ممهور به مهر معرفی شده وزارت علوم تحقیقات و فناوری با امضاهای معرفی شده آن سازمان قابل تأیید می باشد .

مقطع متوسطه

ترجمه کلیه مدارک مقطع متوسطه با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه و با مهر و امضاء ناحیه آموزش و پرورش قابل تأیید است.

لازم به ذکر است کلیه گواهیها و ریزنمرات در مقطع پیش دانشگاهی باید به تأیید آموزشگاه مربوطه و آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده باشد. ضمناً مدارک آموزشی در مقطع کاردانی با تأیید آموزش و پرورش کل قابل تأیید است.

مقطع راهنمایی

ترجمه کلیه مدارک مقطع راهنمایی با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه و با مهر و امضاء ناحیه آموزش و پرورش قابل تأیید می باشد.

مقاطع ابتدایی

ترجمه کلیه مدارک مقطع ابتدائی با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تأیید می باشد به استثناء گواهی پایان مقطع تحصیلی ابتدائی (پنجم ابتدایی) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه با به تأیید آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد.

کارنامه سازمان سنجش

ترجمه کارنامه (ریزنمرات کنکور سراسری یا آزمایشی) قابل تأیید نمی باشد.

گواهی کار اساتید دانشگاه های دولتی

ترجمه گواهیهای کار مربوط به اساتید و امضاء هیئت علمی دانشگاههای دولتی با مهر و امضاء ریاست دانشگاه قابل تأیید می باشد.

شرکت ها

قراردادهای شرکتی

ترجمه قرارداد صادرات یا واردات بین شرکت ایرانی و شرکت خارجی که بعضاً به دو زبان فارسی و انگلیسی با زبانهای دیگر تهیه شده و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد قابل تأیید می باشد.

لیست بیمه

ترجمه لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگ پرداخت بیمه یا مهر باجه دریافت تأمین اجتماعی قابل تأیید است.

دوره های تخصصی

ترجمه معرفی نامه کارکنان شرکتها جهت دوره های تخصصی پرسنل با ارائه آخرین روزنامه رسمی و دفترچه بیمه قابل تأیید می باشد.

گواهی مالیاتی

ترجمه گواهینامه های مالیاتی و ترازنامه شرکتها با مهر ممیز مالیاتی قابل تأیید می باشد.

آگهی تغیيرات

ترجمه آگهی تغییرات شرکتها با مهر برجسته ثبت شرکتها قابل تأیید می باشد. البته آگهی تغیرات چاپ شده در روزنامه رسمی، بشرط اصل بودن روزنامه، نیز قابل تائید است.

سهام

ترجمه صورتجلسه سهام که تعداد سهام اعضاء در آن ذکر شده باشد با مهر ثبت شرکتها قابل تأیید می باشد برگه های شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی شرکت قابل تأیید می باشد.

اساسنامه

ترجمه اساسنامه با مهر برجسته ثبت شرکتها قابل تأیید می باشد.

لازم به ذکر است که مهر ثبت شرکتها در اکثر شهرستانها به صورت معمولی (استامپی) می باشد.

امور مربوط به اتباع بیگانه

اسناد مربوطه به ازدواجهای بنیاد صدر

ترجمه ازدواجهای شرعی صادره از (بنیاد صدر) مربوط به اتباع خارجی که در ایران دارای سفارتخانه نیستند قابل تأیید نمی باشد.

کارت سبز بیگانگان

ترجمه کارت سبز اتباع بیگانه، ضمن صدرو گواهی از فرمانداریهای محل سکونت جهت اصالت کارت سبز باستناد بخشنامه شماره ۲۰۹/۱۴ مورخ ۸۰/۲/۹، قابل تأیید است.

ازدواج های شرعی

ترجمه گواهیهای صادره از سوی فرمانداریها در مورد ازدواجهای شرعی اتباع بیگانه که فاقد سفارتخانه در ایران می باشند باستناد بخشنامه شماره ۱۲۲۱۵/۱۴ مورخ ۷۸/۸/۱۰ وزارت کشور، قابل تأیید است.